[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”127″ img_size=”950×300″ style=”vc_box_rounded”][vc_column_text]

Radonsanering

Vad gör jag för att minska radonhalten?

Åtgärdsprocessen
När man ska minska radonhalten är det viktigt att ha kunskap om vad det är som orsakar den aktuella radonhalen. Först då vet man vilka åtgärder som har chans att vara effektiva mot radonet och vilka som riskerar att förvärra eller orsaka ett radonproblem.

 1. Gör en radonmätning
 2. Radonhalten konstaterad hög
 3. Fastställ vilken eller vilka radonkällorna är
 4. Utvärdera husets förutsättningar, bl.a. byggnadssätt, skick, ventilation
 5. Ta fram förslag på åtgärder som passar ambitionsnivå, ekonomi etc
 6. Besluta och genomför åtgärder
 7. Följ upp effekten genom radonmätning
 8. Komplettera åtgärderna vid behov
 9. Gör en avslutande långtidsmätning av radonhalten för att bekräfta effekten

Anlita hjälp med radonmätningar

Kontakta ditt lokala radonföretag för att få hjälp med en radonmätning som passar ditt behov.

Beställ Radonmätning

Radonbesiktning / radonutredning

Syftet med en radonbesiktning eller radonutredning är att ta reda på så mycket som möjligt om varför radonhalten är som den är i ett hus. Den kunskapen används för att bestämma de bästa sätten att sänka radonhalten.

Radonkällor

Det är viktigt att veta var radonet kommer ifrån för att kunna angripa ett radonproblem på ett framgångsrikt sätt. I Sverige ha vi tre möjliga radonkällor:

 • Marken
 • Byggnadsmaterialet
 • Hushållsvattnet

Radon från marken

Eftersom många av våra bergarter innehåller uran och radium så gör också många jordarter det. Marken innehåller en hel del luft och när radium faller sönder så bildas radon som ansamlas i denna s.k. jordluft. Hus som inte är täta mot marken suger i många fall in denna luft genom det undertryck som normalt finns inomhus.

Markradonets inverkan på radonhalten inomhus beror bl.a. på jordluftens radonhalt, markens luftgenomsläpplighet, omfattningen på otätheterna mot marken, husets undertryck och volym samt mängden friskluft som kommer in i huset.

Lera i fuktigt tillstånd tätar bra mot luftrörelser i marken. Om leran torkar, t.ex. på grund av effektiv dränering, kan sprickor bildas och radongasen kan sprida sig. På en del platser innehåller leran fragment av alunskiffer. Sådan lera producerar radon som tillförs jordluften.

Även mark med låg radonhalt (s.k. lågradonmark, lågriskmark) kan orsaka förhöjd radonhalt inomhus. Det är en vanlig missuppfattning att hus på sådan mark skulle vara ”radonfria”.

Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter inomhus, och orsaken till riktigt höga radonhalter.

Radon från byggnadsmaterialet

De flesta stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium, oftast i små mängder. Blåbetong har ett högre radiuminnehåll och delas in i olika strålningsklasser beroende på hur mycket radium det innehåller; låg-, medel- och högstrålande. Ju högre strålningsklass desto mer radon produceras.

Radon i hushållsvattnet

Radon kan finnas löst i vatten på samma sätt som t.ex. kolsyra. När man öppnar en flaska med kolsyrad dryck lämnar gasen vätskan efterhand. I vatten som inte är trycksatt lämnar löst radon vattnet. Det är främst djupborrade enskilda brunnar som kan leverera radonhaltigt vatten. När det används i hushållet sprids radonet till rumsluften.

Bidragens fördelning mellan källorna

Det är lätt att ta reda på om det finns blåbetong i ett hus. Med hänsyn till ytskikten och luftomsättningen kan bidraget av radon från byggnadsmaterialet uppskattas.

Skillnaden mellan den uppmätta radonhalten och bidraget från byggnadsmaterialet ger det sammanlagda bidraget från marken och vattnet.

Det är endast då fastigheten får sitt vatten från en djupborrad brunn som det kan ge ett bidrag till radonhalten. Finns det fungerande frånluft där vattnet används så sprids inte radonet till bostadens övriga rum. Gammastrålning från hydrofortanken är en indikation på radon i vattnet. Det är mindre vanligt att radon i vattnet orsakar eller bidrar till förhöjd radonhalt.

Om vattnet kan uteslutas som radonkälla kommer resten från marken. Ofta finns det också mätbara mängder av toron (en kortlivad radonvariant, Rn-220) i jordluft som transporterats kort väg.

Husets egenskaper

Ett hus byggs efter en viss modell som ger det sina styrkor och svagheter mot radon. Efterhand görs förändringar som kan påverka radonegenskaperna åt ena eller andra hållet. Allt detta kartläggs vid en radonbesiktning för att skapa förståelse för orsak och verkan.

Faktorer som är särskilt intressanta är bl.a. markförhållandena under och intill huset, grundläggningssättet eller –sätten, ventilationen, uppvärmningssystemet och genomföringar mot marken.

Olika sätt att angripa en förhöjd radonhalt – förslag på åtgärder

Den sista pusselbiten i en radonbesiktning är hur radonhalten ska sänkas.

För detta måste hänsyn tas till husägarens ambitionsnivå och önskemål, utrymmen tillgängliga för installation av anläggningen, åtkomlighet för installation, service och underhåll av anläggningen. Med anläggning avses alla typer av utrustning som installeras för att sänka radonhalten.

En samlad bedömning av radonkällorna och husets radonegenskaper med dessa hänsyn leder fram till ett eller flera förslag på åtgärder för att sänka radonhalten. Skillnaden mellan olika förslag kan röra ekonomi, komfort, marginaler i radonsänkningseffekt etc.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”125″ img_size=”950×300″ style=”vc_box_rounded”][vc_column_text letter_spacing=””]

Åtgärder vid radonsanering

Det finns två huvudprinciper för att minska radonhalten inomhus. Det ena är att motverka att radongasen kommer in, och det andra är att späda ut radongasen genom att förbättra ventilationen.

Vanliga åtgärder mot radon

Åtgärder måste alltid anpassas till de aktuella förutsättningarna. Följande åtgärdstyper är ofta lämpliga:

 • Markradon källare/platta på mark
  – tätning
  – tryckförändringar
 • Markradon krypgrund
  – tryckförändringar
 • Radon från blåbetong
  – utspädning
  – ventilerade spalter
  – täta ytskikt
  – borttagning/ersättning
 • Radon i hushållsvattnet
  – Luftning/radonavskiljning

Ekonomi och bidrag för sanering

Det fanns fram till årsskiften 2015 ett statligt bidrag för åtgärder mot radon. Inga nya radonbidrag kan sökas.

ROT-avdrag får göras för 30 procent av arbetskostnaden i samband med radonsänkande åtgärder.

Det är gynnsamt för fastighetens värde att åtgärda eventuella radonproblem.

Det kan vara en god idé att se till den långsiktiga kostnaden när man beslutar om en ventilationsåtgärd, särskilt när den skapar en hög luftomsättning. En åtgärd med låg initial kostnad kan innebära en väsentligt dyrare drift än en åtgärd med hög initial kostnad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Radonmätningar i hela Sverige

Radonmätningar.se är ett samarbete mellan lokala radonföretag för att kunna ge dig den bästa hanteringen av dina radonfrågor och radonproblem oavsett var i Sverige du bor.

Radonmätning enkelt
Vi vill göra det enkelt för dig att göra en radonmätning och att förstå varför det är viktigt att göra en radonmätning.
Radonmätningar.se

Drivs av följande företag:
ACATRAIN Radonmätning AB,