Vad är blåbetong?

Det byggnadsmaterial som i dagligt tal kallas blåbetong kan bilda radon i sådan mängd att radonhalten inomhus kan bli förhöjd, dvs. över riktvärdet som är 200 Bq/m3 inomhusluft.

En annan benämning är blågrå lättbetong, vilket säger mer om materialet.

Den sockerkaksliknande porositeten gör att materialet har relativt goda isolationsegenskaper men också att det är känsligt för slag och stötar. Materialet är lätt att bearbeta med en vanlig fogsvans.

Materialets blåaktiga färg beror på inblandningen av alunskiffer. Vanliga varumärken var Ytong och Durox. Senare ersattes skiffern med sand och produkten blev en vit lättbetong. Lättbetong tillverkad av Siporex har alltid varit vit.

Blåbetongens uranhalt är olika beroende på var alunskiffern brutits, både var i täkten och vilken täkt, och andelen inblandad alunskiffer. Det avspeglas i de olika byggnadsdelarna av blåbetong i befintliga hus.

Uran är ett radioaktivt grundämne, vilket innebär att det inte är stabilt. Uranatomerna faller sönder och bildar nya ämnen, också de radioaktiva. I denna sönderfallskedja bildas radium som i sin tur bildar gasen radon. Radium kan detekteras genom att mäta gammastrålnigen från dess sönderfall. På så sätt är gammastrålningens intensitet också ett mått på hur mycket radon som bildas. Det förhållandet utnyttjas vid bedömning av byggnaders radonegenskaper.

Gammastrålningens intensitet från blåbetong kan variera mellan ca 0,25 och 1,2 μSv/h. En gammamätning är oförstörande och ger den bästa informationen om materialets radonegenskaper.

En annan faktor som har betydelse för hur mycket radon som lämnar en byggnadsdel av blåbetong är ytskiktet. Ju tätare skikt desto mindre av radongasen sprids till rumsluften huset. Stoppar man gasen på ett ställe får man dock räkna med att det kommer mer på andra ställen.

Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1976. Kvarvarande lager kan ha använts i hus byggda fram till ca 1980.

Blåbetong kan t.ex. finnas i bärande väggar, innerväggar, bjälklag (bjälklagselement eller kross) och som isolering innanför betongmurar.

Radonmätningar i hela Sverige

Radonmätningar.se är ett samarbete mellan lokala radonföretag för att kunna ge dig den bästa hanteringen av dina radonfrågor och radonproblem oavsett var i Sverige du bor.

Radonmätning enkelt
Vi vill göra det enkelt för dig att göra en radonmätning och att förstå varför det är viktigt att göra en radonmätning.
Radonmätningar.se

Drivs av följande företag:
ACATRAIN Radonmätning AB,